2018 оны төсөв санхүү

Сумын 2018 оны төсөв

батлах тухай

 

          Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт , Сумын санхүүгийн албаны даргын өргөн мэдүүлсэн 2018 оны төсвийг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ... хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

           

Нэг. Сумын 2018 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрөл, хэмжээг  дор дурдсанаар баталсугай:

Байгууллага, орлогоын нэр төрөл

Дүн /мянган төгрөг/

Сумын төсвийн татварын орлого

61285,0

1.1.1.

Суурь орлогын дүн

57285,0

1.1.2.

Урсгал орлогын дүн

57285,0

1.1.3.

Татварын орлого

54680,0

1.1.4.

Хүн амын орлогын албан татвар

44300,0

1.1.5.

Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар

3300,0

1.1.6.

Хөрөнгийн орлого

29000,0

1.1.7.

ХХОАТ-ын орлого

12000,0

1.1.8.

Өмчийн татвар

2880,0

1.1.9.

Бууны албан татвар

2880,0

1.1.10.

Бусад татвар

7500,0

1.1.11.

Улсын тэмдэгтийн хураамж

2000,0

1.1.12.

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

1500,0

1.1.13.

Ус рашаан ашигласны тэтгэмж

1000,0

1.1.14.

Байгалийн ургамал ашигласны

2000,0

1.1.15.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын

1000,0

1.1.16

Татварын бус орлогын төлөвлөгөө

2605,0

1.1.17

Хүү торгууль

2000,0

1.1.18

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

605,0

1.1.19

ТЗШ-ийн өөрийн орлого

4000,0

       

 

Аймагт төвлөрүүлэх орлого

Д/д

Орлогын нэр төрөл

Дүн /мянган төгрөг/

1

Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

90000,0

2

Үл хөдлөх хөрөнгийн

6000,0

3

Тээврийн хэрэгслийн татвар

10000,0

4

Газрын төлбөр

5000,0

 

ДҮН

111000,0

 

Хоёр: Сумын 2017 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар  баталсугай:

Д/д

ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага

Дүн /мянган төгрөг/

2.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

 

2.2.

Засаг дарга

Байгууллага 1: Засаг даргын Тамгын газар

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

Байгууллага 2: Сургууль

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

Байгуулага 3: Соёлын төв

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

 

 

605,0

 

 

400,0

 

 

3600,0

Нийт дүн

4605,0

 

Гурав. Сумын төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д

Төсвийн захирагч

Дүн /мянган төгрөг/

3.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

45472,7

44472,7

1000,0

3.1.1.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

45472,7

3.2.

Засаг дарга

Урсгал зардал

           Хөрөнгийн зардал

309428.1

306428.1

3000,0

3.2.1.

Засаг даргын Тамгын газар

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ

 

 

210302,2

 

3.2.2.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 1: Багийн засаг дарга

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

62472,8

3.2.3.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 2: Засаг даргын нөөц сан

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

4500,0

3.2.4

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 3: Ахмадын сан

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

880,0

3.2.5.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 4: МЭУСАХЗ

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

29773,1

3.2.6.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 5:хог сан

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

1500,0

Дүн

354900.8

 

Дөрөв. Сумын 2018 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг 354900.8 мянган төгрөгөөр  баталсугай.

Тав. Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 111000,0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Сумын төсвөөс 2018 оны төсвийн жилд төсвийн шууд захирагчдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

Д/д

Сумын нэр

ЕБС

СӨБ

Соёлын төв

Эрүүл мэндийн төв

Нийт дүн

1

Дарви сум

791713,8

219120,2

54218,5

291529,7

1356582,2

Нийт дүн

791713,8

219120,2

54218,5

291529,7

1356582,2

Долоо: Сумын 2018 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

7.1. Сумын татварын болон татварын бус орлого 57285.0 мянган төгрөг

7.2. Сумын төсөвт Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 267482,7 мянган төгрөг

7.3. Сумын төсөвт аймгийн төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1356582,2 мянган төгрөг

          Найм: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнг нэгдүгээр хавсралтаар, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар, Сум хөгжүүлэх сангийн  оны төсвийг гуравдугаар хавсралтаар, хөрөнгө оруулаалт, тоног төхөөрөмж  их засварын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтааар тус тус баталсугай.

          Ес: Сумын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг нэр төрөл үнийн дүнгээр биелүүлэх, зохион байгуулалтын арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж, зардлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэн батлагдсан төсвийг хөтөлбөр арга хэмжээнд зориулан хэмнэлтийн горимыг баримтлан үр ашигтай зарцуулж, төсөв санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулан, хуралдаанаар хэлэлцэх явцад гарсан санал шүүмжлэл, хурлын дэргэдэх хороодоос оруулсан санал дүгнэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэн ажиллахыг Сумын засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч /Д.Түмэндэмбэрэл/, төсвийн бүх шатны захирагч нарт үүрэг болгосугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                             Г.ЭРДЭНЭЧУЛУУН