2017 оны Төсөв санхүү

Сумын 2017 оны төсөвт өөрчлөлт

оруулж батлах тухай

          Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2-ийн “б”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дүгээр заалтууд Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 16, 18 дугаар зүйлийг үндэслэн “Сумын 2017 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” сумын Засаг дарга Д.Түмэндэмбэрэлийн илтгэлийг хэлэлцээд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

           

Нэг. Сумын 2017 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дурдсанаар өөрчлөн баталсугай:

Д/д

Байгууллага, орлогоын нэр төрөл

Дүн /мянган төгрөг/

1.1.

Сумын төсвийн татварын орлого

32430,0

1.1.1.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар

14000,0

1.1.2.

Бууны албан татвар

4080,0

1.1.3.

Улсын тэмдэгтийн хураамж

2150,0

1.1.4.

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж

 

1.1.5.

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

1800,0

1.1.6.

Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр

 

1.1.7.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

1000,0

1.1.8.

Хүн амын хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр

1000,0

1.1.9.

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч хувь хүний орлогын албан татвар

 

1.1.10.

Ан агнуурын нөөц ашигласны төлбөр

 

1.1.11.

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

1000,0

1.1.12.

Хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн төсөвт орох бусад орлого

7400.0

1.2.

Сумын төсийн татварын бусад орлого

2000,0

1.2.1.

Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг

 

1.2.2.

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсаны орлого, хүү, торгуулийн орлого

2000,0

1.2.3.

Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох бусад орлого

 

Нийт дүн

34430,0

 

Хоёр: Сумын 2017 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар өөрчлөн баталсугай:

Д/д

ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага

Дүн /мянган төгрөг/

2.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

 

2.2.

Засаг дарга

Байгууллага 1: Засаг даргын Тамгын газар

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

Байгууллага 2: Сургууль

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

Байгуулага 3: Соёлын төв

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

 

 

 

605,0

 

 

400,0

 

 

3600,0

Нийт дүн

4605,0

 

Гурав. Сумын төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг өөрчлөн олгосугай:

Д/д

Төсвийн захирагч

Дүн /мянган төгрөг/

3.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

42919,9

41919,9

1000,0

3.1.1.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

42919,9

3.2.

Засаг дарга

Урсгал зардал

           Хөрөнгийн зардал

298663.8

295663,8

3000,0

3.2.1.

Засаг даргын Тамгын газар

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ

 

 

200421,7

 

3.2.2.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 1: Багийн засаг дарга

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

57701,4

3.2.3.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 2: Засаг даргын нөөц сан

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

4000,0

3.2.4

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 3: Ахмадын сан

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

880,0

3.2.5.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 4: МЭУСАХЗ

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

34160.8

3.2.6.

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага 5:Хот тохижилт

        Урсгал зардал Үүнээс:

        Арга хэмжээ 1

        Арга хэмжээ 2

 

 

1500,0

Дүн

341583,8

 

Дөрөв. Сумын 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг 332583,7 мянган төгрөгөөр өөрчлөн баталсугай.

Тав. Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 113700,0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Сумын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд төсвийн шууд захирагчдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар өөрчлөн баталсугай.

Д/д

Сумын нэр

ЕБС

СӨБ

Соёлын төв

Эрүүл мэндийн төв

Нийт дүн

1

Дарви сум

763615,4

190638,7

55998.2

277961,9

1288214,2

Нийт дүн

763615,4

190638,7

55998,2

277961,9

1288214,2

Долоо: Сумын 2017 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

7.1. Сумын татварын болон татварын бус орлого 39035,0 мянган төгрөг

7.2. Сумын төсөвт Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 267550,9 мянган төгрөг

7.3. Сумын төсөвт аймгийн төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1288214,2 мянган төгрөг

7.4. Сум хөгжүүлэх сангийн урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 11286,6 мянган төгрөг, сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн орлогоос 35000,0 мянган төгрөг нийт 46286,6 мянган төгрөг

7.5. Орон нутаг хөгжлийн сангаар 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээг урьд оны үлдэгдлээс 203,6 мянган төгрөг, орон `нутаг хөгжлийн сангийн шилжүүлгээр 18846,5 мянган төгрөг

7.6. Сумын ЗДТГ-ын Цалингийн зардалд төрийн сангийн урьд оны үлдэгдэл 836,9 мянган төгрөг

          Найм: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнг нэгдүгээр хавсралтаар, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт их засварын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар, Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны төсвийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

          Ес: Сумын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг нэр төрөл үнийн дүнгээр биелүүлэх, зохион байгуулалтын арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж, зардлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэн батлагдсан төсвийг хөтөлбөр арга хэмжээнд зориулан хэмнэлтийн горимыг баримтлан үр ашигтай зарцуулж, төсөв санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулан, хуралдаанаар хэлэлцэх явцад гарсан санал шүүмжлэл, хурлын дэргэдэх хороодоос оруулсан санал дүгнэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэн ажиллахыг Сумын засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч /Д.Түмэндэмбэрэл/, төсвийн бүх шатны захирагч нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА                             Г.ЭРДЭНЭЧУЛУУН