Эрүүл мэндийн төвийн 2015 оны төсвийн хуваарь

Зардлын ангилал Батлагдсан хуваарь
1 НИЙТ ТӨСӨВ  
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  
3 Бараа үйлчилгээний зардал  
4 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал  
5 Үндсэн цалин  
6 Урамшуулал  
7 Ажил олгогчоос ниймгэмийн даатгалд төлсөн  
8 Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  
9 Тэтгэврийн даатгал  
10 Тэтгэмжийн даатгал  
11 ҮОМШ өвчний даатгал  
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54