СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХ ИРГЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХ ИРГЭД БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1. Захирамж

2. төсөл

3. Багийн даргын тодорхойлолт

4. Гар өргөдөл

5.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

6.Барьцаа хөрөнгө/Малын тоо, газрын гэрчилгээ гэх мэт/

7. Зээлийн гэрээ

8. Төлбөрийн хүсэлт

Тендерт оролцох байгууллага ААН-ийн бүрдүүлэх материал

1. Байгууллагын танилцуулга

2. Сүүлийн нэг жилийн санхүүгийн тайлан

3. Тухайн ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

4. Ажилчдын боловсролын талаарх мэдээлэл

5.Тусгай зөвшөөрөл

6.Бусад

Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн          Т.Дариймаа