НООС АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛАЛ ХАМРАГДАХ НООСНЫ БАРИМТАНД МАЛЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРЫН АНХААРАХ ЗҮЙЛСИЙН ЖАГСААЛТ

ноосны нэгдэлийн болон арьс ширний холбооны төлөөлөгч нар
1

ноос арьс шир  хүлээн авсан баримтны үйлдвэрийн  тамга тэмдэг  тод, бүрэн байх

2 төлөөлөгчийн болон малчны  нэр , регистрийн  дугаар , үйлдвэрийн нэрийг  тод гаргацтай зөв бичих.

3

 

ноосны хэмжээ үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичсэн байх
4 Аль банкаар авах, дансныг бичсэн байх

 

малчид:
1 Ноос тушаасан баримтаа үнэн зөв бичүүлж аваад 1%-г мэргэжилтэнд өгөх
2 Малчин гарын үсэг тамга тэмдэгээ зөв тод  дарсан байх
3 Аль нэг малчны хоршооны  гишүүнчлэлд  заавал  хамрагдсан байх
4 Алдаатай тамганыхаа \нэр , рд\ алдааг засуулсан  байх
5 гишүүнчлэлээр элссэн хоршооныхоо  нэрийг зөв бичүүлэх