Сум хөгжүүлэх сан

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэлтийн хөрөнгөөс 2015 оны энхий хагас жилийн байдлаар 12 нэр бүхий төсөлд 28000000 төгрөгний зээл олгосон байна.

Сумын Хөдөлмөрийн хэлтсээр дамжан 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар түр болон бүр ажилын байранд 60 иргэн ажилд орсон байна.