2015 ОНЫ 1-8 САРЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д оролгын нэр төрөл төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
1 хувь хүний орлогын албан татвар 13333400 14012258 105.1
  үйл ажиллагааны орлого 6400000 11197480 174.9
  бусад орлого 6333400 2664778 42.1
  Патент 600000 150000 25.0
2 өмчийн татвар 384000 390000 112.1
  бууны татвар 348000 390000 112.1
3 бусад орлого 4723600 1952860 41.3
  улсын тэмдэгтийн хураамж 1200000 1167260 97.3
  түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 445000 576000 12.9
  хог хаягдалын үйлчилгээний хураамж 1666600 328000 19.0
  байгалийн ургамалын нөөц ашигласаны төлбөр 600000 400000 66.6
  ус рашааны нөөц ашигласаны төлбөр 300000    
  ойн нөөц ашигласаны төлбөр 512000    
  дүн 18405000 16355118 89.4