2015 ОНЫ 1-8 САРЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д Орлогын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
1 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого 60000000 59909900 99.8
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 2000000 2500000 125.0
3 Газрын төлбөр 9532300 13780400 144.6
4 Тээрийн хэрэгслийн татвар 6800000 6850000 100.7
5 Дүн 78332300 83040300 106.0