Хураагдсан лицензийн газар

Ашигт малтмалын газарын 2014 оны 8-р дугаар сарын 11 -ны өдрийн 323 тоот шийдвэрээр хайгуулын талбайг буцаан авав.