БАЯНБУЛАГ БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Шайлай Тэгшбуян

Төрсөн он сар өдөр:1970.04.20

Төггөссөн сургууль:Дархан Барилгын техникын коллеж

Улсад ажилласан жил:6 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


ДЭЛГЭР БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Чулуунбаатар Насанжаргал

Төрсөн он сар өдөр:1972.12.30

Төггөссөн сургууль:ЕБС 

Улсад ажилласан жил:3 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


МӨРӨН БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Лувсанням Батдэлгэр

Төрсөн он сар өдөр:1975.06.01

Төггөссөн сургууль:ЕБС

Улсад ажилласан жил:7 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


МӨНГӨН АЯГА БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Жамкъянжав Энхжаргал

Төрсөн он сар өдөр:1959.12.27

Төггөссөн сургууль:ТМС Цахилгаанчин 

Улсад ажилласан жил:20 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


БУЛГАН БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Самбуу Бямбадорж

Төрсөн он сар өдөр:1963.02.19

Төггөссөн сургууль:УБ хот Ном соёлын бараа материалын сургууль

Улсад ажилласан жил:22 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил