Мөрөн баг


  Дэлгэр багийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

1.Монгол улсын ЗГ-ийн мөрийн хөтөлбөр болон аймгийн,сумын Засаг дарга нарын мөрийн хөтөлбрийг баримталж ажиллана.

2.Багийг ядуу нэн ядуу гэсэн тодотголтой өрхгүй болгох.

3.Дэлгэрийн рашааныг хамгаалж, ахмад настангуудын амралтын байрыг тогтмол ажиллуулж цаашид өргөтгөх.

4.Ус,булгийн эхийг хамгаалах.

5.Багийн фонд бүрдүүлж, малжуулах төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх.

6.Бүх төрлийн судалгааг цаг тухайд нь нарийвчлан гаргах.

7. Багийн төв өндөр хүчдэлийн шугамтай холбогдсонтой холбогдуулж ЖДҮ-ийг дэмжиж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх.

8.Багийн нутаг дэвсгэрийг хамгаалж, уст цэгүүдийг хамгаалах.

9.Багийн төвийг шинэчилэн,архидалтыг багсгаж,сумандаа үлгэр жишээ баг болох.

10.Иргэдийн санал хүсэлтийг байнга сонсож, дэмжиж ажиллах.